Toimintasuunnitelma 2022

HALLINTO

Tampereen Navigaatioseuran toimintaa johtaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittavat kommodori (puheenjohtaja), varakommodori (varapuheenjohtaja) ja kahdeksan muuta jäsentä.

Seuran sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään hallituksen kutsun mukaisesti helmikuussa.

Hallitus laatii vuosikokoukselle esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Hallitus vastaa seuran sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamisesta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallitus järjestää toiminnan suunnittelun ja organisoinnin kannalta tarvittavia tilaisuuksia ja aktivoi muita toimihenkilöitä ja seuran jäseniä osallistumaan seuran toimintaan ja kehittämiseen.

Hallitus asettaa ja nimeää seuran toiminnan järjestämiseksi tarvittavia toimikuntia ja työryhmiä sekä muita toimihenkilöitä ja määrittelee niille tehtävät.

Hallinnon ja seuran toimintojen osalta Office365 alustan käyttöönottoa jatketaan.

JÄSENYYDET

Seura on jäsenenä Suomen Navigaatioliitto ry:ssä ja jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä. Seura on myös Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. HLU tuottaa seuralle taloushallinto- ja kirjanpitopalveluita.

HARRASTEVENEILY

Seura pyrkii herättämään ja edistämään merenkulun ja järviveneilyn harrastusta hallinnoimalla ja ylläpitämällä retkitukikohtia, jotka palvelevat jäsenistöä veneilykohteina ja retkitukikohtina.

Retkitukikohdista neljä, Kuteri, Vähä-Lampisaari, Riekkola ja Kalliomäki sijaitsevat Näsijärven vesistössä. Lisäksi seuran jäsenet voivat vierailla Vilppulan Veneilijöiden Honkatorpalla Pohjaslahdella. Meritukikohta Korppoonranta sijaitsee Saaristomerellä Korppoon kunnassa.

Tammerkosken yläjuoksulla sijaitseva toimintakeskus Pajasaari palvelee harrasteveneilyn lisäksi lähes ympärivuotisesti jäsenistön koulutus- ja kokoontumistilana.

OPETUSTOIMINTA

Seura järjestää monipuolista ja eri tasoista koulutusta aloittelijoista kokeneemmille vesilläliikkujille. Tavoitteena on veneilyturvallisuuden parantaminen. Opetustoiminnan välineistöä kehitetään tarpeen mukaan.

NAVIGOINTIKOULUTUS

Seura kouluttaa laatimansa opetussuunnitelman mukaisesti saaristo-, rannikko- ja avomerilaivureita. Opetus noudattaa Suomen Navigaatioliiton koulutusohjelmaa niin, että kurssin päättymisen jälkeen oppilailla on valmiudet suorittaa hyväksytysti kyseinen tutkinto ja saada siitä laivurin arvonimi sekä halutessaan sitä todistava diplomi. Saaristo- ja rannikkolaivurikurssit kestävät lukukauden. Avomerilaivurikurssi kestää lukuvuoden. Kaikista kursseista pyritään järjestämään lähikurssien lisäksi etäkurssit. Laivuritentit pidetään seuraavasti, saaristo-, rannikko ja avomerilaivuritentit keväällä huhtikuussa ja saaristo- ja rannikkolaivuritentit syksyllä joulukuussa.  Näiden lisäksi on mahdollisuus järjestää tarvittaessa ylimääräisiä tenttejä.

VENEILYKOULUTUS JA ERIKOISKURSSIT

Toimintavuonna järjestetään käytännön veneilykurssi veneilyä aloittaville sekä venepäällikkökurssi. Kurssien käytännön harjoitukset toteutetaan viime vuoden tapaan kokonaisuudessaan Näsijärvellä seuran omalla koulutusveneellä. Venepäällikkökurssin hyväksytysti suoritettuaan osallistuja voi hakea kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Traficomilta. Kurssit perustuvat seuran omaan Traficomille auktorisoituun laatujärjestelmään. Toimintavuonna käynnistetään koulutusyhteistyön tiivistäminen Näsijärven Purjehdusseuran (N) sekä Tampereen Pursiseuran (TaPS) kanssa päällikkökurssin osalta. Yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on koulutuksen monipuolistaminen Tampereen seudun veneilijöille sekä osin koulutuksen jatkon turvaaminen. Tavoitteena on kouluttaa seuralle laatukäsikirjan mukaisia uusia vastuukouluttajia apukouluttajista.

Erikoiskursseina järjestetään CEVNI-kurssi ja Meri-VHF-radiokoulutus. Meri-VHF-radion käytön pätevyystodistukseen oikeuttavan tutkinnon (rannikkolaivurin radiotutkinto) järjestää erikseen Traficom. Tarjontaan palaa myös useamman vuoden tauon jälkeen tutkakurssi.

Kouluttajille hankitaan seuran toimesta paukkuliivejä.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailutoiminta tukee osaltaan koulutuksen ja kokemuksen myötä opittujen taitojen kehittymistä.

Kaudella 2022 pyritään järjestämään seuraavat kilpailut:

Syyskuussa yönavigointiharjoitus Näsijärvellä

Merikarttanavigoinnin karsintakilpailu

KATSASTUSTOIMINTA

Venekatsastus jatkuu katsastamalla veneet katsastussääntöjen mukaisesti. Katsastuspaikat ja -ajankohdat pysyvät ennallaan, mutta Tampereella katsastuksia keskitetään Santalahden ja Naistenlahden satamiin.

SEURATOIMINTA

Seuran toimihenkilöille järjestetään tiedotustilaisuus keväällä ennen veneilykauden alkua seuran ajankohtaisista asioista ja toiminnasta.

Seuran uusille laivuritutkinnon suorittaneille jäsenille järjestetään tiedotustilaisuuksia tarpeen mukaan seuran toiminnan tarjoamista mahdollisuuksista. Tilaisuudet voidaan yhdistää myös diplomienjakoon.

Jäseniltoja jatketaan tiistaisin kevät- ja syyskaudella huomioiden vallitsevat koronarajoitukset. Iltoihin pyritään löytämään mahdollisimman kiinnostavia ja monipuolisia aiheita veneilyn eri osa-alueilta. Hallitus toivookin, että jäsenistö myös aktivoituisi ja kertoisi toiveista ohjelmatarjontaan.

Veneilykauden lipunnostotilaisuus järjestetään keväällä Pajasaaressa. Tilaisuuden ajankohta päätetään myöhemmin johtuen vallitsevasta koronatilanteesta. Lipunlaskutilaisuus pidetään jäseniltana syys-lokakuussa.

Pikkujoulut järjestetään 19.11.2022 Pajasaaressa.

KAHVIOTOIMINTA

Kahviotoimintaa on hieman supistettu. Koulutusiltoina ei ole erillistä henkilöä keittämässä kahvia, vaan sen tekee koulutusväki tauolla ja tarvittaessa.

KIINTEISTÖTOIMI

Tampereen kaupungin suunnitelmissa on remontoida Pajasaaren kulkusilta mahdollisesti tulevana kevään ja alkukesän aikana, siltaremontti ei alustavan tiedon mukaan haittaa seuran toimintaa.

Pajasaaren ulosvuokrausta suunnitellaan laajennettavan myös ei-jäsenille.

Retkitukikohdat

Tarvittaessa tukikohtien koronaohjeistusta päivitetään seuran hallituksen toimesta.

Edellisien vuosien tapaan talousarvioissa on kiinnitetty huomiota tukikohtien turvallisuuteen, viihtyvyyteen sekä laadun kehittämiseen. Suunnitelmissa on joitakin remontteja ja investointeja mm.

  • Vähä-Lampisaaren uuden tuuligeneraattorin hankinta
  • Kuterin grillikatoksen kattoremontti
  • Riekkolan kesäkeittiön rakentaminen
  • Kalliomäen kulkureitin rakentaminen saunalta rantaan

Tukikohtien ylläpitoa hoidetaan isäntäpariskuntien ja seuran kiinteistövastaavan johdolla. Veneilykauden aikana kussakin tukikohdassa järjestetään tapahtumapäiviä, joissa isäntien johdolla talkoovoimin rakennetaan uutta, kunnostetaan vanhaa ja vietetään muuten vain aikaa yhdessä.

Hallitus on aktiivisesti yhteydessä Näsijärven alueen kuntiin kantaa ottaen, kommentoiden ja seuraten vesistön rantojen käytön kehitystä.

KOULUTUSALUS

Koulutusalusta (Navis) käytetään seuran järjestämiin koulutuksiin, junioritoimintaan, kilpailuihin sekä tarvittaessa tukikohtien huoltotoiminnassa. Huolto- ja kunnostustöitä tehdään talkoilla sekä tarpeen mukaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta ostopalveluna.

Koulutusaluksen tekninen ikä aiheuttaa merkittävää huoltotarvetta ja epävarmuutta toimintakuntoon. Alus on kuitenkin kouluttajien toimesta todettu hyvin koulutukseen sopivaksi ja ajatuksesta Naviksen vaihtamisesta toiseen alukseen on luovuttu. Veneilykoulutuksen varmistamiseksi Naviksen luotettavuutta ja tasoa on tarpeen parantaa etenkin sen moottorin toiminnan osalta. Talvikaudella selvitetyt viat aluksen moottorissa ja polttoainejärjestelmässä laitetaan kuntoon ennen kevään vesillelaskua ja käytännön kurssien alkamista.

NUORISOTOIMINTA

Nuorisotoiminnan tavoitteena on synnyttää nuorissa kipinä hienoon harrastukseen ja tarjota mahdollisuus kehittää vesillä liikkumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Navigaatioseura järjestää juniorileirin Antaverkan kurssikeskuksessa vuoden 2022 heinäkuun lopulla.  Lisäksi nuorisotoimi pyrkii järjestämään yhden tai kaksi yöretkeä seuran tukikohtiin alku- ja loppukesän aikana. Perinteiset junioreiden pikkujoulut järjestetään joulukuussa, mikäli tapahtumaan ilmenee riittävästi kiinnostusta.

Seuran hallitus selvittää mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä alueen muiden juniorileirejä järjestävien veneilyseurojen kanssa. Tarkoitus on luoda lapsiperheille enemmän valinnanvaraa leirien ajankohdan suhteen ja tuottaa entistä monipuolisempi kuva veneilyharrastuksesta.

Eskaaderi

Epävarmasta koronatilanteesta johtuen toimintasuunnitelman laatimisen hetkellä ei ole suunnitteilla eskaaderia. Eskaaderin suunnitteluun palataan myöhemmin.

YMPÄRISTÖTOIMINTA

Ympäristöasiat otetaan huomioon tukikohta- ja veneilytoiminnassa mm. pyrkimällä vähentämään tukikohtien energiankulutuksia parantamalla tekniikkaa ja lisäeristämällä. Lisäksi tukikohtien jätevesien käsittelyä pyritään parantamaan täyttämään uudet asetukset. Veneilyn ympäristönäkökulmat ovat osa veneilykoulutusta sekä junioritoimintaa.

TIEDOTUSTOIMINTA

Hallitus on keskustellut Navigaatioseuran viestinnän kehittämisestä kokonaisuutena tulevien vuosien aikana. Toistaiseksi edetään kehittämällä olemassa olevia kanavia erillishankkeina.

Seuran sekä ulkoista että sisäistä tiedottamista pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan siirtymällä entistä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen. Myös uuden ilmoittautumisjärjestelmä Ilmarin ja  jäsenrekisteri Jalmarin käyttö antaa tähän uusia ja tehokkaampia keinoja.

Kausijulkaisu Ruori ilmestyy jäsenille kerran vuodessa. Kausijulkaisuun on tarkoitus koota mahdollisimman kattava jäseniä kiinnostava lukupaketti erilaisista aiheista. Osa Ruorin kuluista katetaan ilmoitustuotoilla.

Seuran nettisivut uusitaan vuoden 2022 aikana.

Seuran Facebook –sivuja käytetään nettisivujen tiedotusta tukevana kanavana ja tarpeen mukaan myös sponsoroitua mainontaa käytetään lähinnä opetustoiminnan markkinointiin.

Sähköpostitiedotusta jatketaan lähettämällä Kommodorin tiedotteita tarpeen mukaan ja samanaikaisesti pyritään aktivoimaan uusia jäseniä liittymään vastaanottajiksi sähköpostilistalle.

Täydentävänä tiedotuskanavana toimii Pajasaaren ilmoitustaulu.

LIIKUNTA

Liikuntaharrastukset jatkuvat seuraavasti:

  • Lentopallon pelaaminen jatkuu entiseen tapaan kaupungilta varatussa tilassa torstaisin kevät- ja syyskaudella.
  • Lentopalloa ja muita seurapelejä harrastetaan Kalliomäen tukikohdan kentällä

YHTEISTOIMINTA

Yhteistoimintaa toisten veneseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan osallistumalla yhteisiin palavereihin ja tapahtumiin. Tavoitteena on yhteistoiminnan lisääminen ja tehostaminen.

Hyvää yhteistyötä Vilppulan Veneilijöiden kanssa jatketaan edelleen heidän Honkatorppa-tukikohtansa vierailukäytön kehittämiseksi.

Osallistutaan edellisellä kaudella uudelleen käynnistettyihin Hämeen vesistöalueen kommodorikokouksiin. Myös tamperelaisten veneseurojen yhteiskokous järjestetään maaliskuussa Pajasaaressa.

Tampereen kaupungin kanssa neuvotellaan Naistenlahden laiturin pidentämisestä lisäpaikkojen saamiseksi ja Pajasaaren toimintakeskuksen toimintaedellytysten parantamiseksi. Pajasaaren kiinteistön toimivuuden lisäksi on tärkeää myös turvata pysäköintipaikkojen säilyminen Mältinrannassa opetus-, tapahtuma- ja huoltotoiminnan tarpeisiin.

TALOUS

Talousarvioesitys sisältää etupäässä toiminnan kannalta välttämättömiä käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä korjauksia. Jäsen- ja liittymismaksut pidetään ennallaan, mutta kurssimaksuihin ja käyttökorvauksiin tehdään kustannustason nousua vastaavia tarkistuksia.

Seuran taloustilannetta voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden vakaana. Keinoja Pajasaaren käyttöasteen nostamiseksi tulisi pohtia, jotta toimintakeskuksen kuluja voitaisiin jakaa useamman eri toiminnon kesken. Koulutusaluksen osalta vuoden 2022 talousarvio sisältää satsaukset luotettavuuden parantamiseen.

Toimintasuunnitelmaa täydentävät erillisinä tapahtumakalenteri ja opetuskalenteri, jotka julkaistaan jäsenistön tietoon mm. kotisivuilla ja Ruori-lehdessä.

Seuran hallitus perustaa kauden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa siihen, että seuran yhteishenki pysyy vahvana, jolloin seuraa voidaan siltä pohjalta kehittää ja tarpeelliset tehtävät tulevat hoidetuiksi vanhan hyvän talkoohengen mukaisesti.