Toimintasuunnitelma 2023

Hallinto

Tampereen Navigaatioseuran toimintaa johtaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittavat kommodori (puheenjohtaja), varakommodori (varapuheenjohtaja) ja kahdeksan muuta jäsentä.

Seuran sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään hallituksen kutsun mukaisesti helmikuussa.
Hallitus laatii vuosikokoukselle esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Hallitus vastaa seuran sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamisesta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallitus järjestää toiminnan suunnittelun ja organisoinnin kannalta tarvittavia tilaisuuksia ja aktivoi muita toimihenkilöitä ja seuran jäseniä osallistumaan seuran toimintaan ja kehittämiseen. Hallitus asettaa ja nimeää seuran toiminnan järjestämiseksi tarvittavia toimikuntia ja työryhmiä sekä muita toimihenkilöitä ja määrittelee niille tehtävät. 

Suunnitelmavuoden aikana pyritään muodostamaan hallituksen alaisuuteen seuratoimintatyöryhmä erilaisten veneilijöitä kiinnostavien tapahtumien ja retkien järjestämiseksi. Lisäksi työryhmä voisi hoitaa kerhoiltojen suunnittelua ja järjestämistä.

Hallitus toimii aktiivisesti varmistaakseen riittävän toimihenkilöresurssin seuran toimintojen hoitamiseksi. Uusien toimihenkilöiden rekrytoimiseksi ja nykyisten toimihenkilöiden jaksamisen ja viihtyvyyden varmistamiseksi tarjotaan soveltuvaa koulutusta taitojen kehittämiseen. Lisäksi säännöllisesti huomioidaan ja palkitaan aktiivisia toimihenkilöitä ja pyritään erilaisin toimenpitein lisäämään toimijoiden yhteisöllisyyden tunnetta.

Jäsenyydet

Seura on jäsenenä Suomen Navigaatioliitto ry:ssä ja jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä. Seura on myös Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. HLU tuottaa seuralle taloushallinto- ja kirjanpitopalveluita.

Harrasteveneily

Seura pyrkii herättämään ja edistämään merenkulun ja järviveneilyn harrastusta hallinnoimalla ja ylläpitämällä retkitukikohtia, jotka palvelevat jäsenistöä veneilykohteina ja retkitukikohtina.

Retkitukikohdista neljä, Kuteri, Vähä-Lampisaari, Riekkola ja Kalliomäki sijaitsevat Näsijärven vesistössä. Kuteri on vuokrattuna Tampereen kaupungilta. Vähä-Lampisaari, Riekkola ja Kalliomäki ovat seuran omistuksessa. Lisäksi seuran jäsenet voivat vierailla yhteiskäyttösopimuksen mukaisesti Vilppulan Veneilijöiden Honkatorpalla Pohjaslahdella. Meritukikohta Korppoonranta sijaitsee Saaristomerellä Korppoon kunnassa. Korpppoonranta on seuran omistuksessa.

Tammerkosken yläjuoksulla sijaitseva toimintakeskus Pajasaari palvelee harrasteveneilyn lisäksi ympärivuotisesti jäsenistön koulutus- ja kokoontumistilana. Pajasaari on vuokrattuna Tampereen kaupungilta.

Opetustoiminta

Seura järjestää monipuolista ja eri tasoista koulutusta aloittelijoista kokeneemmille vesilläliikkujille.
Koulutuksen tavoitteena on veneilyturvallisuuden parantaminen. Opetustoiminnan välineistöä kehitetään tarpeen mukaan.

Navigointikoulutus

Seura kouluttaa laatimansa opetussuunnitelman mukaisesti saaristo-, rannikko- ja avomerilaivureita.
Opetus noudattaa Suomen Navigaatioliiton koulutusohjelmaa siten, että kurssin päättymisen jälkeen oppilailla on valmiudet suorittaa hyväksytysti kyseinen tutkinto ja saada siitä laivurin arvonimi sekä halutessaan sitä todistava diplomi ja/tai todistus.

Saaristo- ja rannikkolaivurikurssit kestävät lukukauden alkaen syys- ja tammikuussa, avomerilaivurikurssi koko talven alkaen syyskuussa. Valtakunnalliset saaristo- ja rannikkolaivuritentit järjestetään huhti- ja joulukuussa, avomerilaivuritentti keväällä huhtikuussa. Näiden lisäksi on mahdollisuus tarvittaessa järjestää kertaustenttejä.

Veneilykoulutus ja erikoiskurssit

Traficom tulee auditoimaan Navigaatioseuran laatujärjestelmän vuoden 2023 aikana. Toimintavuonna järjestetään käytännön veneilykurssi veneilyä aloittaville sekä venepäällikkökurssi. Kurssien käytännön harjoitukset toteutetaan viime vuoden tapaan kokonaisuudessaan Näsijärvellä seuran omalla koulutusveneellä. Venepäällikkökurssin hyväksytysti suoritettuaan osallistuja voi hakea kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Traficomilta. Kurssit perustuvat seuran omaan Traficomin auktorisoimaan laatujärjestelmään.

Toimintavuonna pyritään jatkamaan koulutusyhteistyötä Näsijärven Purjehdusseuran (N) sekä Tampereen Pursiseuran (TaPS) kanssa päällikkökurssin osalta. Yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on koulutuksen monipuolistaminen Tampereen seudun veneilijöille sekä osin koulutuksen jatkon turvaaminen.

Erikoiskursseina järjestetään CEVNI-kurssi ja Meri-VHF-radiokoulutus. Molemmille erikoiskursseille on jatkuvasti kysyntää. Seura hankkii veneilykouluttajilleen lisää auktorisointeja Meri-VHF-kurssien järjestämiseen. Meri-VHF-radion käytön pätevyystodistukseen oikeuttavan tutkinnon (rannikkolaivurin radiotutkinto) järjestää erikseen Traficom.

Tutkakurssin auktorisointia selvitetään edelleen. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään mahdollisuutta liittää tutkakurssi Navigaatioseuran omaan laatujärjestelmään ja auktorisoida kurssi Traficomin kautta.

Veneilykoulutusta ei voida juurikaan laajentaa nykyisestä, vaikka jäsenkyselyn palautteen perusteella vaikuttaisi siltä, että seuran olisi harkittava koulutustarjontansa monipuolistamista.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta tukee osaltaan koulutuksen ja kokemuksen myötä opittujen taitojen kehittymistä.
Kaudella 2023 pyritään järjestämään seuraavat kilpailut:
Syys-lokakuussa koulutusalus Naviksen varaustilanteen salliessa yönavigointiharjoitus Näsijärvellä ja
Merikarttanavigoinnin mahdollinen karsintakilpailu.

Katsastustoiminta

Venekatsastus jatkuu katsastamalla veneet katsastussääntöjen mukaisesti. Katsastuspaikat ja -ajankohdat pysyvät ennallaan, mutta Tampereella katsastuksia keskitetään Santalahden ja Naistenlahden satamiin.

Seuratoiminta

Tapahtumia:
– Bussimatka Vene 23 Båt messuille Helsingin Messukeskukseen järjestetään 11.2.2023.
– Seuran kaikille toimihenkilöille järjestetään yhteinen tapaaminen keväällä ennen veneilykauden alkua Pajasaaressa. Tilaisuuden yhteydessä tiedotetaan ja keskustellaan seuran yleisistä asioista.
– Lisäksi järjestämme yhteisiä tapahtumia eri toimihenkilöryhmien kesken tarpeen mukaan.
– Riekkolan tukikohdan 40 v. juhlat elokuussa.
– Kerhoiltoja jatketaan tiistaisin kevät- ja syyskaudella. Iltoihin pyritään löytämään mahdollisimman kiinnostavia ja monipuolisia aiheita veneilyn eri osa-alueilta.
– Pikkujoulut järjestetään marraskuussa Pajasaaressa.

Muuta seuratoimintaa:
Suunnitelmavuoden aikana käynnistämme selvitystyön veneiden talvisäilytysmahdollisuuksien parantamiseksi seuran jäsenille. Myös venevarusteiden säilytystilojen rakentamista Pajasaareen selvitetään.

Kahviotoiminta

Koulutusiltoina ei ole erillistä henkilöä keittämässä kahvia, vaan sen tekee koulutusväki tauolla ja tarvittaessa.

Kiinteistötoimi

Tampereen kaupungin suunnitelmissa on remontoida Pajasaaren kulkusilta mahdollisesti tulevana kevään ja alkukesän aikana, siltaremontti ei alustavan tiedon mukaan haittaa seuran toimintaa. Hallitus on aktiivinen Pajasaaren alueen mm. Mältinrannan kehitystyössä.

Retkitukikohdat

Edellisien vuosien tapaan talousarvioissa on kiinnitetty huomiota tukikohtien turvallisuuteen, viihtyvyyteen sekä laadun kehittämiseen. Suunnitelmissa on joitakin remontteja ja investointeja mm.
- Vähä-Lampisaaren saunan ikkunan uusiminen
–  Kuterin grillikatoksen kattoremontti
–  Riekkola kesäkeittiön loppuun saattaminen ja tukikohdan 40 v. juhlat.
–  Kalliomäen kulkureittityön loppuun saattaminen

Tukikohtien ylläpitoa hoidetaan tukikohtavastaavien ja seuran kiinteistövastaavan johdolla. Veneilykauden aikana kussakin tukikohdassa järjestetään tapahtumapäiviä, joissa isäntien johdolla talkoovoimin rakennetaan uutta, kunnostetaan vanhaa ja vietetään muuten vain aikaa yhdessä.

Hallitus on aktiivisesti yhteydessä Näsijärven alueen kuntiin kantaa ottaen, kommentoiden ja seuraten vesistön rantojen käytön kehitystä.

Koulutusalus

Koulutusalusta (Navis) käytetään seuran järjestämiin koulutuksiin, junioritoimintaan, kilpailuihin sekä tarvittaessa apuna tukikohtien huoltotoimintaan. Huolto- ja kunnostustöitä tehdään talkoilla sekä tarpeen mukaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta ostopalveluna. Kauden 2022 aikana hallitus on kilpailuttanut ja tehnyt päätöksen aluksen moottorin uusimisesta.
Tämä tulee parantamaan aluksen luotettavuutta ja turvallisuutta. Moottorin uusiminen on tarkoitus toteuttaa kevään 2023 aikana ennen aluksen vesillelaskua. Muita harkittavia parannustoimia aluksen osalta ovat mm. ulko-ohjauspisteen rakentaminen, moottoritilan äänieristyksen parantaminen ja ulko- ja sisäpintojen kunnostustyöt, jotka osaltaan parantavat aluksen tarkoituksenmukaisuutta koulutustoimintaan liittyen.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan perustavoite ei ole muuttunut vuosien mittaan. Tavoitteena on synnyttää nuorissa kipinä hienoon harrastukseen ja tarjota mahdollisuus kehittää vesillä liikkumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Nuorisotoiminta kohtaa saman ongelman kuin muutkin pursiseurat. Nuorisojäseniä ei ole riittävästi ja seuroja uhkaa ukkoutuminen.

 Järjestämme tänä vuonna juniorileirin 26.-30.7.2023. Olemme varanneet Antaverkan leirikeskuksen leiripaikaksemme. Olemme olleet aikaisemmin kyseisessä paikassa ja todenneet sen sopivaksi juniorileirimme toimintaan. Vähäisen kysynnän vuoksi tulevana kesänä ei todennäköisesti järjestetä linja-autokuljetusta leirille. Leirikeskukseen mahtuu majoittumaan 25 leiriläistä. Tänä vuonna haluamme keskittyä enemmän moottoriveneilyyn. Leirilauantaina aiomme tehdä retken Vähä-Lampisaareen.

Nuorisotoimikunta toivoo seuran harkitsevan toisen pienemmän kumiveneen hankkimista, jolloin nykyinen suurempi vene jäisi valvonta- ja ohjaajakäyttöön. 

Kysynnästä riippuen järjestetään junnujen pikkujoulut joulukuussa.

Eskaaderi

Näsijärven Purjehdusseura – Näsijärvi Segelsällskap järjestää osana 125 –juhlavuotensa ohjelmaa eskaaderin Näsijärvellä. Lähtö tapahtuu Näsijärven Purjehdusseuralta ja reitti kulkee Särkänniemen kautta rantaa pitkin Tampellan rantaan päin, josta palataan Jänissaareen. Eskaaderin ajankohta on lauantai 10.6.2023 iltapäivällä. “Ännä” kutsuu avoimesti seurojen veneilijöitä mukaan tapahtumaan. Tiedotamme eskaaderista seuramme jäsenille ja aktivoimme osallistumaan.

Ympäristötoiminta

Ympäristöasiat otetaan huomioon tukikohta- ja veneilytoiminnassa mm. pyrkimällä vähentämään tukikohtien energiankulutuksia parantamalla tekniikkaa ja lisäeristämällä. Lisäksi tukikohtien jätevesien käsittelyä pyritään parantamaan täyttämään uudet asetukset. Veneilyn ympäristönäkökulmat ovat osa veneilykoulutusta sekä junioritoimintaa. Sähköenergian käyttöä lämmitykseen vähennetään lisäämällä energiatehokas takkasydän Pajasaaren nykyiseen avotakkaan.

Tiedotustoiminta

Hallitus teki koko jäsenistöä koskevan kyselyn vuoden loppupuolella. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön seuran toimintaa koskevia toiveita ja tarpeita. Jäsenistöltä saatiin erinomaista palautetta myös tiedotustoimintaan liittyen. Jäsenkyselyn perusteella hallitus päätti perustaa työryhmän ideoimaan seuran viestinnän kehitystä. Tässä pyrittiin erityisesti huomioimaan viestinnän monikanavaisuus ja sen, ettei seura tunnu tällä hetkellä tavoittavan nuorempaa harrastajajoukkoa riittävän tehokkaasti. 

Ruori-kausijulkaisu ilmestyy edelleen kerran vuodessa. Tavoite on saada useampi seuran jäsenistöstä tuottamaan sisältöä julkaisuun.

Seuran Facebook –sivut ovat osoittautuneet toimivaksi kanavaksi tiedotusta tukemaan. Facebook-sivuja tullaan edelleen käyttämään myös sponsoroituna mainoskanavana opetustoiminnan markkinointiin. Tavoite on myös käyttää jäsenistön omia tarinoita Facebook sivuilta seuran www-sivustolla ja toisaalta siirtää enemmän www-sivujen artikkeleita Facebook:iin. 

Kommodorin tiedotteiden jakoa sähköpostitse jatketaan edelleen.

Liikunta

Liikuntaharrastukset jatkuvat seuraavasti:
– Lentopallon pelaaminen jatkuu entiseen tapaan kaupungilta varatussa tilassa torstaisin kevät- ja
syyskaudella.
– Lentopalloa ja muita seurapelejä harrastetaan Kalliomäen tukikohdan kentällä.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa toisten veneseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan osallistumalla yhteisiin palavereihin ja tapahtumiin. Tavoitteena on yhteistoiminnan lisääminen ja tehostaminen. Seurojen yhteisissä asioissa erityisesti nuorisotoiminta ja koulutusyhteistyö on vahvasti esillä.

Lisäksi yhteinen veneilyn edunvalvonta kuntien suuntaan veneilyolosuhteiden parantamiseksi on jatkuvasti esillä oleva yhteistoiminta-asia. Osallistutaan Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n aluejohtajan valmistelemiin Hämeen vesistöalueen kommodorikokouksiin. Myös tamperelaisten veneseurojen yhteiskokous järjestetään keväällä Pajasaaressa.

Tampereen kaupungin kanssa neuvotellaan Naistenlahden laiturin laajentamiseksi ja Pajasaaren toimintakeskuksen toimintaedellytysten parantamiseksi. Pajasaaren kiinteistön toiminnan sujumiseksi pyritään turvaamaan tarvittavien huoltoajo- ja pysäköintipaikkojen säilyminen Mältinrannassa. 

Hyvää yhteistyötä Vilppulan Veneilijöiden kanssa jatketaan edelleen heidän Honkatorppa-tukikohtansa vierailukäytön kehittämiseksi.

Talous

Talousarvioesitys sisältää etupäässä toiminnan kannalta välttämättömiä käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä korjauksia. Jäsen- ja liittymismaksut pidetään ennallaan, mutta kurssimaksuihin ja käyttökorvauksiin tehdään kustannustason nousua vastaavia tarkistuksia.

Seuran taloustilannetta voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden vakaana. Pajasaaren käyttöasteen nostaminen on yhä tavoitteena, jotta toimintakeskuksen kuluja voitaisiin jakaa useamman eri toiminnon kesken. Koulutusaluksen osalta vuoden 2023 talousarvio sisältää moottorin vaihdon ja muita merkittäviä investointeja, jotka tullaan kirjaamaan taseeseen ja poistamaan tulevien vuosien aikana.

Seuran hallitus perustaa kauden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa siihen, että seuran yhteishenki pysyy vahvana, jolloin seuraa voidaan siltä pohjalta kehittää ja tarpeelliset tehtävät tulevat hoidetuiksi vanhan hyvän talkoohengen mukaisesti.