Tampereen Navigaatioseura ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Tampereen Navigaatioseura ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TaNS. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2§ Seuran tarkoituksena on herättää ja edistää merenkulun ja veneilyn harrastusta, kehittää ja ylläpitää jäsentensä vesiliikennetietoja ja –taitoja sekä tuottaa jäsenilleen veneilyharrastusta tukevia palveluita.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura toimeenpanee merenkulun ja veneilyn opetus- ja koulutustilaisuuksia, harjoituksia ja kilpailuja, harjoittaa yleistä valistustoimintaa sekä järjestää jäsenistölleen yhteisiä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia harrastuksen toteuttamiseen. Seura ja sen jäsenet antavat mahdollisuuksiensa mukaan vapaaehtoista apua meripelastustoimintaan.

4§ Seura voi toimintaansa varten omistaa ja vuokralle ottaa kiinteistöjä ja maa- ja vesialueita sekä huoneistotiloja ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita.

Seuran hallinto

5§ Seuran toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kommodori (puheenjohtaja), varakommodori (varapuheenjohtaja) ja kahdeksan (8) muuta jäsentä. Kommodori ja varakommodori valitaan siten, että toinen heistä on vuosittain erovuorossa. Kommodorin tai varakommodorin toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Tarvittaessa erovuoroisuus ratkaistaan arvalla heti vaalin jälkeen.

Muut hallituksen jäsenet valitaan siten, että neljä (4) heistä on vuosittain erovuorossa. Jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla heti vaalin jälkeen. Kaikki edellä mainitut hallituksen jäsenet voidaan valita välittömästi uudelleen. Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

6§ Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä, kommodori tai varakommodori heidän joukossaan, on kokouksessa saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajana toimivan kommodorin tai varakommodorin mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Seuran nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8§ Seurassa on kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

9§ Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös sekä toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

10§ Seuran vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmikuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun kokous niin päättää, tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhteisesti hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta jäsenen antamalla postiosoitteella tai sähköpostiosoitteella, lähetettävällä kirjeellä tai samassa ajassa ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella hallituksen määräämässä seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11§ Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokous avataan;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen esityslista;
 • esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 • päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 • päätetään hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta kuluvalle toimintakaudelle;
 • valitaan kommodori, varakommodori ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tai muuten eroavien tilalle;
 • valitaan toiminnantarkastajat;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

 

Jos jäsen haluaa saada asian seuran kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Seuran jäsenet ovat: varsinaisia jäseniä, oppilasjäseniä, juniorijäseniä, vakinaisia jäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen viisitoista (15) vuotta täyttäneen henkilön, joka on suorittanut seuran hyväksymän merenkulkututkinnon.

Oppilasjäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen viisitoista (15) vuotta täyttäneen henkilön, joka on oppilaana merenkulkututkinnon suorittamiseen tähtäävällä tai muulla hallituksen hyväksymällä kurssilla. Ellei oppilasjäsen ole vuoden kuluessa liittymisestään suorittanut seuran hyväksymää merenkulkututkintoa, tulee hänen erota.

Juniorijäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä alle kahdeksantoista (18) vuotiaan henkilön, joka haluaa osallistua seuran toimintaan ilman tutkintoihin tähtäävää koulutusta.

Kunniajäseneksi seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan äänten kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia jäseniä ovat seuran varsinaiset ja vakinaiset jäsenet sekä kunniajäsenet. Oppilasjäsenillä ja juniorijäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa.

13§ Liittyessään seuran jäseneksi on oppilasjäsen ja varsinainen jäsen velvollinen maksamaan seuran vuosikokouksen määräämän liittymismaksun. Varsinainen jäsen ja juniorijäsen on velvollinen maksamaan seuran vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun, joka juniorijäsenen osalta on yksi neljäsosa (1/4) varsinaisen jäsenen maksusta. Maksu peritään ensimmäisen kerran siltä kalenterivuodelta, jonka aikana liittyminen tapahtuu. Hallituksen hyväksyessä oppilasjäsenen varsinaiseksi jäseneksi alkaa hänen jäsenmaksuvelvollisuutensa hyväksytyn tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Vakinaiset jäsenet ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

14§ Hallitus voi päätöksellään antaa jäsenelle varoituksen tai määräajaksi tai ainaiseksi erottaa seuran jäsenen, joka on rikkonut sen sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan. Erotetulla on kuitenkin oikeus 30 päivän kuluessa siitä, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamispäätöksen tekemiseksi vaaditaan, että sitä on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jäsenen laiminlyödessä jäsenmaksunsa maksamisen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jota laiminlyöty jäsenmaksu koskee.

15§ Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen kommodorille. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Juniorijäsenen jäsenyys kestää enintään sen kalenterivuoden loppuun, kun hän täyttää kahdeksantoista (18) vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen on päätettävä juniorijäsenen muuhun jäsenryhmään hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Sääntöjen muuttaminen, seuran purkaminen

16§ Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen tekemiseksi vaaditaan, että päätöstä on seuran kokouksessa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai sen omaisuuden pääosan luovuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava aikaa ainakin kuukausi ja joista jommankumman tulee olla yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17§ Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on luovutettava Suomen Meripelastusseura ry:lle